Využitie rojových materských buniek.

Autor: Milan Bencúr <>, Téma: Technológia a prax NN včelárenia, Vydané dňa: 23. 02. 2007

Začiatočníci, ale aj mnohí skúsenejší včelári, sa boja pustiť do chovu matiek, pretože sa domnievajú, že niečo pokazia. Drobný včelár si však môže odchovať matky takýmto najjednoduchším spôsobom z rojových materských buniek z včelstiev s vynikajúcimi vlastnosťami. Takéto odchovanie matiek je úspešné len vtedy, keď rojové materské bunky vyberáme veľmi starostlivo. Rojové materské bunky totiž obsahujú často mŕtve matky, trúdy, odumreté larvy a robotnice, čo včelár obyčajne zistí neskoro. Ten najjednoduchší spôsob spočíva v tom, že včelstvo, ktoré sa chystá na rojenie, včelár rozdelí na dva alebo tri odložence s plodom a do každého z nich pridá aj plást s rojovými materskými bunkami. Matky sa v oddielku oplodnia a celé odložence sa použijú podľa potreby.

Je známe, že včelstvo, ktoré sa chystá na rojenie nie je v našich pomeroch hospodárne, lebo v čase prípravy na rojenie klesá podstatne v takomto včelstve zhromažďovací pud. Ak včelár zistí, že včelstvo vynikajúcich vlastností stavia materské bunky, nesmie premeškať ich účelné využitie. Len čo matka zakladie istý počet rojových materských buniek, treba s ňou urobiť odloženec. Matku tak účelne odstránime zo včelstva, lebo sa môže stať, že včelstvo pri zhoršení počasia alebo z iných dôvodov zruší nastavané materské bunky.

Trud - vcela - matka

Včelstvá vynikajúcich vlastností sú v tomto ohľade veľmi citlivé. Ak takémuto včelstvu odoberieme matku, nikdy sa nestane, žeby včelstvo prerušilo už začatý chov matiek vo vystavaných rojových materských bunkách. Keď včelár s istotou pozorovaním zistil, kedy bola zaviečkovaná prvá materská bunka, tak uvediem stručný príklad ako bude postupovať ďalej:

 - 2.mája, nakládla matka prvé rojové materské bunky
 - 6.mája, zistíme dostatok zakladených materských buniek, odstránime matku, aby nezakladala ďalšie materské bunky vajíčkami a urobíme s ňou odloženec
 - 7.mája, mali by sme pozorovaním zistiť, že prvá materská bunka je zaviečkovaná
 - 9.mája, budú zaviečkované ďalšie materské bunky
 - 13.mája, urobíme si odložence
 - 16.mája, pridáme odložencom vyrezané rojové materské bunky 
 - 18. až 22.mája, budú sa liahnuť mladé matky.

Chovateľský kalendár

Toto je jednoduchý spôsob odchovania mladých matiek, ktorý okrem pozorovania vývinu vo včelstve nevyžaduje nijakú zvláštnu prácu a nijaké náradie, ako sú klietky, oplodniačiky a pod. Takto si môže aj včelár s menším počtom včelstiev bez veľkej časovej straty a bez náradia jednoduchým spôsobom odchovať svoje vlastné matky. Hovorí sa, že matka je akumulátorom tvorivých síl včelstva a odloženec motorom včelárenia. Odložencami odoberáme totiž včelstvu dielo, plod a mladé včely.

Pri robení odložencov môžeme postupovať takto :

Skupina oddelkov

Kto sa zariadi na vytváranie odložencov a zazimuje dostatočný počet oddielkov s mladými matkami nulového veku, čoskoro zistí, že odložence sú skutočne motorom moderného včelárenia. Len pre zaujímavosť uvediem, že je praktickejší spôsob robenia odložencov prostredníctvom odsavača a s nasadenou kŕmnou komorou. Ak chceme pri využití rojových materských buniek pokračovať s istotou, urobíme v opísanom prípade odloženec 13.mája a rojovú materskú bunku mu pridáme 17.mája.

Odporúčam materskú bunku umiestniť do hornej časti uličky rozšírenej na 15 až 20 mm. V tejto rozšírenej uličke sa zoskupia staviteľky a je aspoň určitá záruka, že pridaná materská bunka neprechladne. Tiež doporučujem s materskou bunkou vyrezať väčší kus diela, aby sa takto získaný kus diela i s materskou bunkou mohol pomocou drôtu pripevniť do diela pod hornú latku rámikov pri rozšírenej uličke odloženca. Dôležité pritom je, aby kus diela s materskou bunkou bol upevnený, teda nehýbal sa keď sa budú naň vešať mladé včely. Pridávaním rojových materských buniek do odložencov, zo včelstiev vynikajúcich vlastností, získame pri splnení ostatných podmienok najakostnejšie matky. O akosti matiek nerozhoduje totiž pohnútka na rojenie, pre ktorú včelstvo postavilo materské bunky, ale jedine akosť včelstva, z ktorého matky pochádzajú a akosť včelstva, z ktorého pochádzajú trúdy pre spárenie matky.

Kráľovná so sprievodom

Pri tomto spôsobe sa čo najmenej odkloníme od prírody, pretože vajíčka, z ktorých sa majú liahnuť matky, boli hneď položené do misiek, ktoré potom včely dostavali na materské bunky. Larvy boli od prvopočiatku kŕmené akostnou materskou kašičkou. Výdatné kŕmenie lariev zabezpečilo dokonalý vývin pohlavných ústrojov a vývin celého organizmu. Ak opätovne prelarvujete celkom mladé larvy z materských buniek do robotníčich a hoci sa larva ďalej vyvíja v robotníčej bunke, predsa sa z nej vyliahne matka. Tento poznatok nás oprávňuje predpokladať, že larva v materskej bunke už v prvých hodinách larválneho stavu, dostáva kašičku s látkami určujúcimi jej vývin na matku. Larvám po celý čas ich vývinu venujú patričnú opateru ich dojčičky. Matka po preložení materskej bunky do odloženca sa liahne medzi včelami, ktoré ju kŕmia už skôr ako opustí materskú bunku. V spoločnosti týchto včiel robí prvé orientačné prelety, pári sa a začína klásť vajíčka.

Preloženie materskej bunky do odloženca je jediný dej, ktorým sa odchyľujeme od prirodzeného postupu. Preto pri tejto práci musíme byť zvlášť opatrní. Pracujeme pokojne, no s istotou. Materské bunky nevystavujeme otrasom, náhlym pohybom a podľa možnosti im vždy zabezpečujeme prirodzenú zvislú polohu. Matka je v odloženci v spoločenstve samých mladých včiel. Rýchlo sa vydá na orientačné prelety, rýchlo sa oplodní a čoskoro začne klásť vajíčka. Takémuto chovu matiek sa môže venovať každý včelár a pritom mať istotu, že postupuje cestou v súlade s prírodou.

V ovocnom sade