Rubriky
Najnovšie články

Neexistujú vhodné data!

Novinky
28.02.2018: Ľudia aj včely túžia po zdravej potrave
18.05.2015: zrodenie včely
10.04.2015: Propolis ako ho nepoznáte
Najbližšie akcie
V systéme nie je zadaná žiadna akcia.
Informácie
IP adresa:3.221.159.255
Dátum:17. 01. 2021
Čas:19:13
Online: :2 ľudia
Dnes:Nataša
Zajtra:Bohdana
Informácie

Včelárstvo na Šahansku - neoddeliteľná súčasť prírody Dolného Poiplia a Pohronia

80 rokov organizovaného včelárstva v pohraničnom meste Šahy a jeho okolí (1929-2009) Dolné Poiplie a Pohronie, sú krajinné oblasti z južnej strany ohraničene Dunajom, zo západnej riekou Ipeľ, ktoré tvoria prirodzenú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskou republikou. Z ďalšej strany ich ohraničuje Hron, ktorý v minulosti oddeľoval Tekovskú župu od Hontianskej. Spolu tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto regiónu.

 

Z geografického hľadiska, väčšia časť Dolného Poiplia a Pohronia je ohraničená sútokom  rieky Ipeľ a Hron, ktoré sa vlievajú skoro jedným korytom do Dunaja. Tento región sa zemepisne zaraduje do Podunajskej nížiny. Zo severovýchodnej strany Dolné Poiplie i Pohronie je obklopené Krupinskou planinou a Štiavnickým pohorím. Celý región je charakteristický poľnohospodárskou výrobou, kam sa radí okrem pestovania poľných plodín,( najmä obilovín, olejnín ) ovocinárstvo, aj vinohradníctvo s rozsiahlymi plochami vinohradov. Vinohradníctvo tak ako predchádzajúcich storočiach i v súčasnosti má bohaté tradície.

Včelárstvo Dolného Poiplia Pohronia

Dolné Poiplie a Pohronie tvoria tri oblasti s odlišnou charakteristikou. Prvou je Štúrovo. Táto oblasť s najteplejším miestom na Slovensku, s bohatými termálnymi kúpeľmi, na sútoku riek Ipľa a Hrona vlievajúcich sa do Dunaja, ktorú s obľubou vyhľadávajú rybári, poľovníci, ale aj včelári. Ďalej je to oblasť Želiezoviec s rozsiahlymi ako dlaň rovnými planinami, ľanmi kukurice, ale hlavne olejnatých rastlín, -repky ozimnej, slnečnice, horčice) a iných nedonosných rastlín. V neposlednom rade Šahansko, vyznačujúce sa v kopcovitým terénom, kde rastú agátové porasty, najmä v katastrálnych územiach Demandice, Sazdice, Kubáňovo, Slatina, ale aj v iných obciach a na mnohých miestach ohraničujú i jednotlivé zoskupenia jednotlivých parciel ale aj rastúce pozdĺž rieky Ipeľ, Krupinica, Štiavnička.  I v tejto oblasti sa pestujú na rozsiahlych plochách už spomenuté olejniny a iné medonosné rastliny.

Tieto porasty agátu a medonosných plodín zabezpečujú pre včelstvá dostatok nektáru a peľu počas celého vegetačného obdobia.

V 50. až 60. rokoch minulého storočia boli tieto lokality miestami kočujúcich včelárov z Dolného Kubína, Ružomberku, Brezna a z iných oblastí severného Slovenska. V tom období do tohto regiónu kočovalo niekoľko desiatok včelárov a počet včelstiev bol aj 3 až 5 tisíc rodín. Ešte dnes sa spomínajú mená priateľov včelárov- funkcionárov SZV Silného, Komoru, Kochlicu, Slosiarika a mnoho ďalších.


Spolková činnosť v Dolnom Poiplí a Pohroní.

Mesto Šahy je nie len významným hraničným prechodom medzi Slovenskom a Maďarskom, na trase Balticko-Jadranskej magistrály, ktorým denne prechádzajú desiatky kamiónov a v sezóne aj tisíce turistov, ale aj oblasť známa včelárstvom s  dlhodobou tradíciou s organizačnou štruktúrou SZV.

Z histórie Šahanskej ZO

Už pred I. svetovou vojnou sa včelári z tejto oblasti organizovali vo včelárskych spolkoch a v dobových záznamoch a kronikách sa spomínajú najmä spolky v Nových zámkoch, Čate, v Krupine, ale najmä v Hont. Tesároch, kde boli organizovaní včelári zo Šiah a okolia. V dobových dokumentoch sa spomína včelársky spolok, ktorí založili roľníci v Demandiciach už v roku 1886. V minulom storočí do tejto lokality kočovali desiatky včelárov.

Po vzniku I.CSR začali v Šahách moderné včelárstvo rozširovať colníci, žandári, učitelia, obchodníci ktorí na toto územie boli posielaní ako štátni zamestnanci rôznymi dekrétmi po vzniku I. ČSR. Treba spomenúť gymnaziálneho profesora Dr. Štefana Horvátha, štátneho zamestnanca Teodora Pospišila a Jána Pivarča.

Títo nadšenci a niekoľko ďalších 12.mája 1929 založili v Šahách Včelársky spolok v ktorom sa zaregistrovalo 49 včelárov so 426 rodinami.

Zakladania sa za Zemské ústredie včelárskych spolkov zúčastnil Cyprián Čech, a redaktor Slovenského včelára Antal Zoller.

V roku 1933 počet včelárov i včelstiev sa zvýšil až na 79 členov s počtom včelstiev 1.231. Zaujímavosťou tejto organizácie je skutočnosť, že v roku 1936 všetci členovia odoberali včelárske časopisy z toho 57 členov časopis Méhészetunk a 22 časopis Slovenský včelár. Okrem včelárenia spolok zorganizoval v tomto období výsadbu rôznych stromov, konkrétne 200 ks líp a 50 ks lieskových kríkov, ale aj množstvo ovocných stromov. Spolková činnosť spočívala i v školení včelárov. Zaujímavosťou na túto dobu sú prednášky o chorobách včiel, ktoré prednášali Ján Hrivnák a J. Kusy učitelia včelárstva.


Útlm včelárstva nastal počas II. Svetovej vojny. Včelárska organizácia sa v roku 1939 po Viedenskej arbitráži rozpadá a mnoho včelárov opúšťa Šahy a okolie svojimi rodinami  i so včelstvami sa sťahuje do vnútrozemia Slovenska. Z obdobia 1939-1945 niet záznamov o činnosti včelárov v tejto lokalite.


Obnovenie včelárskej organizácie po II.svet.vojne 26 augusta 1945.


80 výročie založenia, ale hlavne obnovenie spolkovej činnosti po II: svetovej vojne si včelári zo Šiah a okolia pripomínajú na členskej schôdzi 5.septembra 2009.

Spolkovú činnosť po II. svetovej vojne obnovujú prisťahovalci z iných oblastí Slovenska, ale aj občania maďarskej národnosti. V tej dobe bolo v Šahách a okolí evidovaných 98 a spolu chovali 684 včelstiev. Medzi priekopníkov a nadšených včelárov vtedy patrili včelári Marek, Banzi, Pivarč, Chmena. Títo sa v povojnovom období pričinili o zveľaďovanie členskej základne, ktorá sa stále rozširovala. Najväčší rozmach zaznamenalo včelárstvo v padesiatych a v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Pred reorganizáciou štátnej správy a zrušením okresu Šahy v Základnej organizácii SZV bolo začlenených 33 obci s počtom 445 včelárov a vyše 5630 včelstvami.  Poľnohospodárske podniky (ŠM, ŠL, JRD) z tohto počtu vlastnili vyše 1500 včelstiev.

Tieto roky sú spojené s množstvom prednášok, ktoré organizovala ZO a predašateľmi boli okrem iných Ľ. /Švancer,Silný, RNDr.J.Čižmárik, Pavol Silný, prof. Orosi, JUDr. Tomečka a mnoho ďalších. V poslednom období častými prednášajúcimi sú Ing. Kopernický CsC.,RNDr.Čermáková, RNDr.Dibus a mnoho ďalších včelárskych odborníkov.

V ZO SZV Šahy je v sučastnosti organizovaných 88 včelárov s celkovým počtom 3200 rodinami včiel. Organizačnú štruktúru tvorí 20 samostatných obcí a územných celkov/rôzne samostatné osady/.

S neskorším obdobím včelárskej činnosti tohto regiónu je spojená i výstavba účelového zariadenia SZV SLATINA, kde práve členovia Šahanskej ZO SZV odpracovali niekoľko tisíc brigádnických hodín. Túto činnosť organizoval najmä včelár ing. Kostrian, ale aj Torok a Laszlo.Na jeho budovaní Šahanskí včelári odpracovali tisícky brigádnických hodín v rámci tzv. akcie „Z“. V  tomto zariadení sa po dokončení chovalo 600 rodín včiel, zariadenie vlastnilo 12 kočovných vozov, robila sa tu umelá inseminácia matiek, chov a ich predaj. Za spolupráce Výskumného ústavu včelárskeho z Lipt. Hrádku sa zdokonaľovali jednotlivé plemená včely medonosnej. Prevádzali sa tu rôzne odborné semináre, školenia, ktoré v tom čase riadil a organizoval Ing. Kostrian, ktorý bol v tom čase vedúcim tohto zariadenia. Už viac ako dve desaťročia stojí na čele Šahanskej ZO.

Včelárstvo v regióne Šiah zásluhou starších včelárov si udržuje svoje tradície a súdržnosť i keď ide o národnostne zmiešaný región Slovákov a občanov maďarskej národnosti.. Stretnutia včelárov na členských schôdzach, organizované včelárske nedele, vždy u iného včelára prípadne už spomínanom zariadení SZV Slatina, prispievajú k výmene skúseností medzi členmi.

Ceny medu: tie trápia nie len šahanských včelárov, ale určite ostatných včelárov Slovenska. K stagnácii rozvoju včelárstva prispievala i donedávna nedostatočne motivujúca pomoc štátnych orgánov, menovite ministerstva poľnohospodárstva zameraná k rozvoju včelárstva.

Aj to je sčasti príčinou stále sa znižujúce počty včelárov a včelstiev a tým i klesajúcich úrod najmä olejnín a ovocia.


Na čo sa zameriavajú Šahanskí včelári


Z hlavných cieľov ZO SZV i samotných členov je pravidelná kontrola zdravotného stavu včelstiev u včelárov v spolupráci so SVPS v Leviciach, čím sa zamedzuje rozširovaniu rôznych chorôb u včelstiev. Sprísnila sa kontrola pri presune včelstiev, najmä u kočujúcich včelárov, ale aj kontrola zdravotného stavu u vlastných členov, hlavne dodržiavanie zoo veterinárnych opatrení. V neposlednom rade osvetová činnosť zameraná na rozvoj a rozširovanie členskej základne a zvyšovania počtu včelstiev.

Včelárska organizácia pravidelne usporiada zájazdy na včelárske výstavy organizované SZV, ale aj v zahraničí. V minulosti do Rakúskej republiky, Poľskej republiky, býv. Juhoslávie, tak v minulosti, ale aj v súčasnom období do Maďarskej republiky.

Možno najzaujímavejším momentom pri oslave 80. výročia založenia včelárskeho spolku v Šahách je skutočnosť, že členmi včelárskej organizácie sú siedmi členovia, aktívni včelári, ktorí prekročili hranicu 8O rokov života.  Najstarším členom je aktívny včelár priateľ Almasky, ktorý sa dožíva t.r. 89 rokov. I v súčasnosti obhospodaruje 8 včelstiev.V roku 1945 stal pri obnove členskej základne a bol zvolený do výboru včelárskej organizácie.


VČIELKA Agroturistické centrum Ipeľsky Sokolec


Neoddeliteľnou súčasťou včelárskej novodobej histórie Dolného Piplia a Pohronia je i Agroturistické centrum VČIELKA Natur Products s.r.o. v Ipeľskom Sokolci

Nové dejiny o včelárstve, jeho význame -pre turistu blúdiacim týmito končinami - začína písať v poslednom období aj toto agroturistické centrum, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou Dolného Poiplia a Pohronia.

Známa firma z Ipeľského Sokolca – Natur Products s.r.o., ktorej majiteľom je ing. Arpád Németh včelár a odborník, ktorý vykupuje, spracováva a realizuje predaj medu domácim i zahraničným odberateľom. V tomto zariadení na spracovanie nie len včelárskych produktov, ale aj iných ovocných produktov obohatených včelími produktmi obohacuje slovenský aj zahraničný trh. Okrem výkupu a spracovania medu od včelárov, sa tu vytvoril priestor aj na rozvoj agroturistiky s možnosťou ubytovania a stravovania pre 40 účastníkov. V tomto zariadení okrem prehliadky priestorov na spracovanie medu, si návštevníci môžu zakúpiť med, medovinu a rad ďalších výrobkov zo včelích produktov. V tomto zariadení je možné organizovať rôzne semináre, konferencie a iné spoločenské podujatia, ale aj individuálna turistika. Návštevníkom je k dispozícii krytý bazén, sauna, tenisové kurty a ďalšie zariadenia, najmä pre deti, ktoré môžu byť pre turistu atraktívne.

V poslednom období sa v tomto zariadení uskutočňujú rôzne školenia zamerané hlavne na včelársku problematiku pre včelárov z regiónu a iných oblastí. /Návštevu tohto zariadenia doporučujem nejednému včelárovi/

Hneď vedľa zariadenia tečie rieka Ipeľ, s možnosťou rybolovu. Pre turistu a návštevníka Dolného Poiplia a Pohronia je zaujímavá aj možnosť rybolovu v iných lokalitách rieky Ipeľ a Hron.

Pozdĺž týchto riek sú turistické cestičky, kde sa je možné pokochať krásnou panenskou prírodou. Turista má možnosť na tejto trase navštíviť ďalšie agroturistické zariadenia, desiatky pivničiek s výbornými vínami a na konci tejto cesty sa bez pasu môže prejsť v Štúrove po moste Márie Valérie do Maďarskej republiky. S touto prechádzkou sa spája i možnosť navštíviť v Maďarsku starobylé, pre turistu romantické mestečko Ostrihom, jeho prekrásnu Baziliku a mnohé iné zaujímavosti. V mesiaci október sa v Štúrove koná jarmok Šimona Júdu a v Leviciach zas Levický jarmok, kde okrem iného mnoho včelárov predáva svoje produkty, najmä med a medovinu. To všetko po stopách včiel, ktoré majú  v regióne Šiah, ale aj Šťúrova a Želiezoviec výborné podmienky pre rozvoj včelárstva ale najmä pre produkciu medu a ostatných včelích produktov a v neposlednom rade dôležitú úlohu pri opelovacej činnosti.


[Akt. známka: 2,80 / Počet hlasov: 5] 1 2 3 4 5
| Autor: Jozef Nemčok | 4976 přečítaní | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mail Vytlačiť článok
Prihlásenie / Registrácia
Vyhľadávanie

Nájsť text

Kalendár
<<  Január  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Anketa
Aký používate typ úľa?

Langstroth (4631 hl.)
 
Úľ rámikovej miery "B" (5765 hl.)
 
Čechoslovák (4032 hl.)
 
Optimal (3652 hl.)
 
Budečák (3515 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 21595

Vytvorené pomocou phpRS

Stránka PSNV-SK. Občianske združenie propagujúce tenkostenné nadstavkové včelárenie. Kopírovanie možné len s písomným súhlasom PSNV-SK.